Regulamin Koła Naukowego Meritum

Regulamin KN Meritum

I Postanowienia ogólne

§ 1

Koło Naukowe "Meritum" przy Instytucie Spraw Publicznych UJ (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.

§ 2

Opiekę nad merytoryczna działalnością Koła sprawuje opiekun naukowy wyznaczony przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego spośród samodzielnych pracowników naukowych ISP UJ.

§3

Opiekun naukowy dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności Koła Naukowego.

§ 4

Siedzibą Koła jest Kraków.

II Cele i Zadania

§5

1. Celem Koła jest:
a) Budzenie zainteresowań naukowych studentów,
b) Prowadzenie badań naukowych,
c) Budzenie zainteresowań artystycznych,
d) Integracja środowiska akademickiego,
e) Organizowanie współpracy studentów z instytucjami i organizacjami w Polsce i zagranicą.

§6

1. Cele swoje Koło realizuje poprzez działalność organizowaną przez Zarząd i Grupy Projektowe, w zgodzie z Regulaminem Koła.

2. Grupa Projektowa to grupa członków Koła wspólnie realizująca wybrany projekt.

3. Grupa Projektowa może składać się z jednego członka Koła.

4. Każdy projekt realizowany przez Koło może mieć odrębnego opiekuna, wybranego przez Grupę Projektową, w porozumieniu z Zarządem Koła.

§7

1. Koło może realizować działalność także poprzez Sekcje Tematyczne (zwane dalej sekcjami), w zgodzie z Regulaminem Koła.

2. Decyzje o utworzeniu i likwidacji Sekcji podejmuje Zarząd Koła.

3. Sekcja może mieć swojego opiekuna.

4. Sekcję może założyć co najmniej trzech członków Koła Naukowego.

5. Przewodniczącego danej sekcji powołuje Zarząd Koła, na wniosek jej członków.

6. Przewodniczący sekcji kieruje pracą sekcji i ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu Koła, bez prawa głosu.

III Członkostwo.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student lub doktorant Instytutu Spraw Publicznych UJ.

2. Członkami stowarzyszonymi Koła mogą być pozostałe osoby fizyczne.

§ 9

1. Członkiem Koła zostaje się poprzez pisemne oświadczenie woli zostania członkiem Koła.

2. Pisemne oświadczenie woli powinno wskazywać rodzaj członkostwa.

3. W przypadku Członków Stowarzyszonych decyzję o przyjęciu podejmuje zarząd.

§ 10

1. Członkowie Koła Naukowego mają prawo:

  1. współdecydować o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła;
  2. wybierania i bycia wybieranymi do władz Koła na zasadach określonych niniejszym regulaminem;
  3. korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd;
  4. uczestnictwa we wszystkich formach działalności naukowej koła na zasadach określonych przez Zarząd.
  5. ubiegania się o opinie o swej działalności w Kole.

2. Postanowienia zawarte w § 10 ust.1 pkt 1 i 2 dotyczą tylko członków zwyczajnych Koła.

§ 11

Członkowie Koła są zobowiązani do:
a) podporządkowania się postanowieniom regulaminu Koła , uchwałom Walnego Zgromadzenia oraz zarządzeniom i decyzjom Zarządu ;
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania obowiązków;
c) dbania o dobre imię Koła.

§ 12

1. Utrata członkostwa następuje:
a) poprzez pisemne wyrażenie takiej woli przez członka Koła;
b) na mocy decyzji Zarządu Koła.
2. Zarząd może wydać taką decyzję w przypadku:
a) rażącego naruszenia regulaminu przez członka Koła, lub
b) gdy członek Koła przez dłuższy czas nie uczestniczy w pracach lub spotkaniach Koła.

IV. Władze Koła Naukowego.

§ 13

1. Władzami Koła Naukowego są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;

§ 14

1. Walne Zgromadzenie członków Koła:
a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących;
b) przyjmuje sprawozdania z pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej ;
c) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d) dokonuje wyboru: członków Zarządu Koła, Członków Komisji Rewizyjnej;
e) uchwala i dokonuje zmian w regulaminie Koła Naukowego;

2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła zwoływane jest przez Zarząd Koła przynajmniej tydzień przed upływem kadencji Zarządu.

3. Walne Zgromadzenie Członków Koła zostaje każdorazowo zwołane, w trybie nadzwyczajnym, przez Komisje Rewizyjną, na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Koła.

4. Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Członków Koła musi zawierać czas, miejsce oraz porządek obrad. Zawiadomienie członków należy do zwołującego i musi nastąpić przynajmniej siedem dni przed zebraniem.

5. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Koła, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny członek Koła.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym regulaminie.

7. Każdy członek zwyczajny posiada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.

8. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mają charakter bezpośredni, równy, wolny, a przy wyborach władz Koła również tajny. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajność głosowania we wszystkich sprawach, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/3 wymaganego quorum.

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być ogłoszone w rejestrze w terminie do 14 dni od dnia podjęcia.

§ 15

1. Zarząd Koła:
a) jest kolegialna władzą wykonawczą;
b) administruje majątkiem Koła;
c) prowadzi rejestr członków Koła;
d) prowadzi rejestr uchwał;

2. Zarząd Koła ma prawo:
a) wydawania decyzji i zarządzeń, w oparciu o Regulamin Koła Naukowego i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła,
b) uchwalania wewnętrznych regulaminów,
c) zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

3. Zarząd Koła składa się z 3 członków: Prezesa, wice-prezesa i sekretarza.

4. Zarząd Koła jest zobowiązany do złożenia Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania ze swojej działalności. Przyjęcie powyższego Sprawozdanie przez Walne Zgromadzenie następuje w formie uchwały o udzielenie absolutorium.

5. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

7. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji. Uzupełnienie składu Zarządu powinno nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ustąpienia. W tym celu Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie.

8. Kadencja członka Zarządu, powołanego w trybie § 15 ust. 7 niniejszego Regulaminu, upływa wraz z kadencją pozostałych członków Zarządu Koła Naukowego, powołanych w czasie sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia.

9. Zarząd Koła podejmuje decyzje zwykła większością głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu.

10. Członków Zarządu Koła powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła, na wniosek 1/3 członków zwyczajnych Koła lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych Koła.

§ 16

1. Prezes Koła ma prawo:
a) zwoływania Zarządu,
b) reprezentowania Koła Naukowego w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią;
c) podejmowania decyzji w sprawach działalności Koła, jego finansów i majątku; w wypadku niemożności zwołania Zarządu Koła;
d) zwoływania zebrań naukowych Koła

2. W przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa, vice prezes pełni obowiązki Prezesa i posiada wszelkie prerogatywy przynależne tej funkcji.

3. Prezes koordynuje i odpowiada za działalność dydaktyczno-naukową prowadzoną przez Koło oraz sprawuje opiekę nad pieczęciami Koła.

4. Prezes odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd i za sprawne funkcjonowanie władz Koła Naukowego.

§ 17

1. Sekretarz Koła:
a) prowadzi księgę protokołów, księgę inwentarzową, rejestr uchwał, rejestr członków oraz kodyfikuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz decyzje i zarządzenia Zarządu;
b) odpowiada za finanse i prowadzi dokumentację finansową Koła Naukowego.

§ 18

1. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działań członków, struktur i władz Koła Naukowego z jego Regulaminem.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo:
a) wglądu do wszelkiej dokumentacji ,związanej z pracą wszelkich struktur i władz Koła Naukowego;
b) wzywania poszczególnych członków Koła naukowego na swoje zebrania;
c) uczestniczenia w zebraniach Zarządu;
d) zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków Koła z własnej inicjatywy.

3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia Członków koła na w niosek Zarządu Koła lub 1/3 członków Koła Naukowego.

4. Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna przed Walnym Zgromadzeniem Członków Koła, któremu składa sprawozdanie ze swojej działalności.

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.

6. Komisja Rewizyjna składa się z: Przewodniczącego oraz dwóch członków, z których jeden jest jej sekretarzem. Dla powołania i odwołania członków Komisji Rewizyjnej stosuje się tryb przewidziany w § 15 ust. 10 niniejszego Regulaminu.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
a) zwołuje zebrania Komisji Rewizyjnej;
b) kieruje wszelkimi pracami Komisji Rewizyjnej.

V Majątek Koła Naukowego.

§ 19

1. Majątek Koła składa się z funduszu pieniężnego oraz ruchomości, które Koło Naukowe otrzymało bądź nabyło za posiadane środki finansowe.

2. Środki finansowe i materialne Koła mogą pochodzić z:
a) dotacji władz i jednostek uczelni, instytucji państwowych i samorządowych,
b) składek członkowskich,
c) dochodów uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności dydaktyczno-naukowej,
d) darowizn i od sponsorów.

3. W wypadku rozwiązania Koła jego majątek przechodzi na własność Uniwersytetu Jagiellońskiego.

VI Postanowienia Końcowe.

§ 20

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła, na wniosek Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych. Uchwała musi być podjęta bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 liczby członków zwyczajnych Koła.

2. Rozwiązanie Koła Naukowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła. Uchwała musi być podjęta większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych Koła Naukowego.

3. W wypadkach przewidzianych przez prawo decyzje o rozwiązaniu może podjąć Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.